Aktuality

Smútočné oznámenia
dokumentov
pdf Smútočné oznámenie - Paulína Pagáčová, rod. Makásová
doc Smútočné oznámenie - Dušan Toman
doc Smútočné oznámenie - Matilda Tomanová, rod. Porubčanová
doc Smútočné oznámenie - Anna Hrnčiarová, rod. Behanová
doc Smútočné oznámenie - František Jakuš
pdf Smútočné oznámenie - Ľudmila Pištová, rod. Jancová
doc Smútočné oznámenie - Mária Bratinová, rod. Tomanová
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
pdf Oznámenie ozrušení trvalého pobytu - Ladislav Šafr
pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Dana Šafrová
Oznámenie o uložení zásielky
pdf Uloženie zásielky - Ladislav Barták
pdf Uloženie zásielky - Juraj Ševčík
pdf Uloženie zásielky - Ladislav Barták
pdf Uloženie zásielky - Ladislav Barták
pdf Uloženie zásielky - Juraj Gregor
pdf Uloženie zásielky - Miroslav Kubový
pdf Uloženie zásielky - Juraj Gregor
pdf Uloženie zásielky - Daniela Valuchová
Verejná vyhláška
pdf Verejná vyhláška. Rozhodnutie - nariadenie odstránenia nepovolených zmien vodnej stavby
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania: "Elektrická NN prípojka (dĺžka 700m)".
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania:"Rekonštrukcia strechy rekreačnej chaty - zmena plochej strechy na sedlovú."
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o vykonaní štátneho stavebného dohľadu
pdf Oznámenie - verejná vyhláška o zverejnení rozsahu hodnotenia strategického dokumentu Územný plán obce Valaská Belá
pdf Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Rodinný dom s príslušenstvom
pdf Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Záhradná chata
pdf Verejná vyhláška. Rozhodnutie o dodatočnom povolení zmeny stavby a povolení jej užívania - Rekonštrukcia strechy rekreačnej chaty - zmena plochej strechy na sedlovú
pdf Oznámenie o začatí správneho konania - Výrub dreviny
pdf Oznámenie o začatí správneho konania - Výrub drevín
pdf Verejná vyhláška. Dodatočné stavebné povolenie - Rodinný dom
pdf Verejná vyhláška - Oprava chýb v písaní rozhodnutia č. OÚ-IL-OSŽP-2016/000089-23 SUC zo dňa 25.10.2016
pdf Verejná vyhláška. Stavebné povolenie - záhradná chata
pdf Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín
pdf Verejná vyhláška. Stavebné povolenie: "Elektrická NN prípojka".
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín
pdf Verejná vyhláška. Oprava chyby v písaní rozhodnutia č. OÚ-IL-OSŽP-2016/001838-05 SUC zo dňa 23.12.2016
pdf Verejná vyhláška. Rozhodnutie - výrub drevín
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania a nariadení ústneho pojednávania
pdf Verejná vyhláška - Koncept Územného plánu obce Valaská Belá
Oznamy
doc UPOZORNENIE k zberu separovaného odpadu !!!
pdf Nová hasičská striekačka pre DHZ Košecké Podhradie
pdf Interný príkaz starostu obce
pdf Oznámenie k plateniu daní z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálny odpad
pdf Oznámenie o prevádzkových hodinách zubnej pohotovosti v Púchove
doc Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016
pdf Oznámenie - predaj lesných pozemkov
pdf Verejná vyhláška - Bitúnok s ustajnením zvierat Veľké Košecké Podhradie - zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia
pdf Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bitúnok s ustajnením zvierat Veľké Košecké Podhradie.
pdf Verejná vyhláška. Rozhodnutie, ktorým sa povoľuje uskutočniť vodnú stavbu: "Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka".
pdf Oznámenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Púchov o súčinnosti pri registrácií neregistrovaných chovov koňovitých zvierat
pdf Oznámenie prednostu Okresného úradu Žilina o termínoch úplnej uzávierky cesty I. triedy I/18 v katastri obce Strečno a mesta Vrútky
pdf Oprava chyby v písaní rozhodnutia č. OÚ-IL-OSŽP-2016/000089-23 SUC zo dňa 25.10.2016 - povolenie na stavbu "Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka"
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania - Obecný vodovod - Malé Košecké Podhradie
pdf Oznámenie Stredoslovenskej energetiky a.s. Žilina o prerušení distribúcie elektriny dňa 20.12.2016
pdf Rozhodnutie pre PD Košeca, a.s.
pdf Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
pdf Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Košecké Podhradie - informačná tabuľa
pdf Verejná vyhláška. Rozhodnutie - zmena lehoty na dokončenie stavby: "Obecný vodovod - Malé Košecké Podhradie".
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o zverejnení oznámenia o strategickom dokumente: "Územný plán obce Valaská Belá".
pdf Verejná vyhláška. Rozhodnutie - nepriznanie postavenia účastníka konania
pdf Oznámenie Stredoslovenskej energetiky a.s. Žilina o prerušení distribúcie elektriny dňa 27.01.2017 - Kopec
pdf Oznámenie Stredoslovenskej energetiky, a.s. Žilina o prerušení distribúcie elektriny dňa 03.02.2017 - Veľké Košecké Podhradie
pdf Oznámenie Stredoslovenskej energetiky, a.s. Žilina o prerušení distribúcie elektriny dňa 31.01.2017 - Veľké Košecké Podhradie
pdf Dni vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017
pdf Oznámenie o zápise do 1. ročníka ZŠ v Košeckom Podhradí pre školský rok 2017/2018
pdf Oznámenie Stredoslovenskej energetiky, a.s. Žilina o prerušení distribúcie elektriny dňa 13.04.2017 - Malé K. podhradie a Majer
pdf Oznámenie Stredoslovenskej energetiky, a.s., Žilina o prerušení distribúcie elektriny dňa 20.04.2017 - Veľké Košecké Podhradie
pdf Oznámenie OR Hasičského a záchranného zboru Trenčín k zabezpečeniu ochrany lesov pred požiarmi
pdf Oznámenie Stredoslovenskej energetiky, a.s. Žilina o prerušení distribúcie elektriny dňa 25.04.2017 - MKP a VKP
pdf Oznámenie Stredoslovenskej energetiky, a.s. Žilina o prerušení distribúcie elektriny dňa 27.04.2017 - Háj a MKP
doc Oznámenie o výkupe starého papiera - 28.04.2017
pdf Oznámenie Stredoslovenskej energetiky, a.s. Žilina o prerušení distribúcie elektriny dňa 15.05.2017 - časť Malého K. Podhradia
pdf Oznámenie Stredoslovenskej energetiky, a.s. Žilina o prerušení distribúcie elektriny dňa 18.05.2017 - Kopec a Malé K. Podhradie
pdf Oznámenie Stredoslovenskej energetiky, a.s. Žilina o prerušení distribúcie elektriny dňa 13.06.2017 - Háj
pdf Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. - Voľné pracovné miesta
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017
pdf Oznámenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
pdf Oznámenie Stredoslovenskej energetiky, a.s. Žilina o prerušení distribúcie elektriny dňa 09.08.2017 - MKP + VKP
Pozvánky
pdf Hody 2017
pdf Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 26.06.2017

Kalendár:

Júl 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
meniny má: Božena

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk