Aktuality

Smútočné oznámenia
pdf Smútočné oznámenie - Paulína Pagáčová, rod. Makásová
doc Smútočné oznámenie - Dušan Toman
doc Smútočné oznámenie - Matilda Tomanová, rod. Porubčanová
doc Smútočné oznámenie - Anna Hrnčiarová, rod. Behanová
doc Smútočné oznámenie - František Jakuš
doc Smútočné oznámenie - Pavlína Martinková, rod. Mauerová
pdf Smútočné oznámenie - Ľudmila Pištová, rod. Jancová
doc Smútočné oznámenie - Mária Bratinová, rod. Tomanová
doc Smútočné oznámenie - Augustín Behan
doc Smútočné oznámenie - Anna Hoštáková, rod. Staňová
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
pdf Oznámenie ozrušení trvalého pobytu - Ladislav Šafr
pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Dana Šafrová
Oznámenie o uložení zásielky
Verejná vyhláška
pdf Verejná vyhláška. Rozhodnutie - nariadenie odstránenia nepovolených zmien vodnej stavby
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania: "Elektrická NN prípojka (dĺžka 700m)".
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania:"Rekonštrukcia strechy rekreačnej chaty - zmena plochej strechy na sedlovú."
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o vykonaní štátneho stavebného dohľadu
pdf Oznámenie - verejná vyhláška o zverejnení rozsahu hodnotenia strategického dokumentu Územný plán obce Valaská Belá
pdf Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Rodinný dom s príslušenstvom
pdf Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Záhradná chata
pdf Verejná vyhláška. Rozhodnutie o dodatočnom povolení zmeny stavby a povolení jej užívania - Rekonštrukcia strechy rekreačnej chaty - zmena plochej strechy na sedlovú
pdf Oznámenie o začatí správneho konania - Výrub dreviny
pdf Oznámenie o začatí správneho konania - Výrub drevín
pdf Verejná vyhláška. Dodatočné stavebné povolenie - Rodinný dom
pdf Verejná vyhláška - Oprava chýb v písaní rozhodnutia č. OÚ-IL-OSŽP-2016/000089-23 SUC zo dňa 25.10.2016
pdf Verejná vyhláška. Stavebné povolenie - záhradná chata
pdf Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín
pdf Verejná vyhláška. Stavebné povolenie: "Elektrická NN prípojka".
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín
pdf Verejná vyhláška. Oprava chyby v písaní rozhodnutia č. OÚ-IL-OSŽP-2016/001838-05 SUC zo dňa 23.12.2016
pdf Verejná vyhláška. Rozhodnutie - výrub drevín
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania a nariadení ústneho pojednávania
pdf Verejná vyhláška - Koncept Územného plánu obce Valaská Belá
pdf Verejná vyhláška - Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Valaská Belá a Územný plán obce Valaská Belá - koncept
pdf Verejná vyhláška Obec Valaská Belá - pozvánka na verejné prerokovanie Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie
pdf Oznámenie o začatí prerokovania a žiadosť o vydanie stanoviska k návrhu ZaD č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja
pdf Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Rodinný dom s príslušenstvom
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Prístavba a stavebné úpravy rodinného domu súp. č. 546
pdf Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín
pdf Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: "Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka".
pdf Verejná vyhláška - Rozhodnutie o odkázaní na súd a o prerušení konania
Oznamy
pdf Nová hasičská striekačka pre DHZ Košecké Podhradie
doc UPOZORNENIE k zberu separovaného odpadu !!!
pdf Interný príkaz starostu obce
pdf Oznámenie k plateniu daní z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálny odpad
pdf Oznámenie o prevádzkových hodinách zubnej pohotovosti v Púchove
pdf Oznámenie - predaj lesných pozemkov
pdf Verejná vyhláška. Rozhodnutie, ktorým sa povoľuje uskutočniť vodnú stavbu: "Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka".
pdf Oznámenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Púchov o súčinnosti pri registrácií neregistrovaných chovov koňovitých zvierat
pdf Oprava chyby v písaní rozhodnutia č. OÚ-IL-OSŽP-2016/000089-23 SUC zo dňa 25.10.2016 - povolenie na stavbu "Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka"
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania - Obecný vodovod - Malé Košecké Podhradie
pdf Rozhodnutie pre PD Košeca, a.s.
pdf Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
pdf Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Košecké Podhradie - informačná tabuľa
pdf Verejná vyhláška. Rozhodnutie - zmena lehoty na dokončenie stavby: "Obecný vodovod - Malé Košecké Podhradie".
pdf Verejná vyhláška. Rozhodnutie - nepriznanie postavenia účastníka konania
pdf Dni vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017
pdf Oznámenie o zápise do 1. ročníka ZŠ v Košeckom Podhradí pre školský rok 2017/2018
pdf Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. - Voľné pracovné miesta
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017
Pozvánky
pdf Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 25.9.2017

Kalendár:

September 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
meniny má: Matúš

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk