Aktuality

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
pdf Oznámenie ozrušení trvalého pobytu - Ladislav Šafr
pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Dana Šafrová
Oznámenie o uložení zásielky
Verejná vyhláška
pdf Verejná vyhláška. Rozhodnutie - nariadenie odstránenia nepovolených zmien vodnej stavby
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania: "Elektrická NN prípojka (dĺžka 700m)".
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania:"Rekonštrukcia strechy rekreačnej chaty - zmena plochej strechy na sedlovú."
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o vykonaní štátneho stavebného dohľadu
pdf Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Rodinný dom s príslušenstvom
pdf Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Záhradná chata
pdf Verejná vyhláška. Rozhodnutie o dodatočnom povolení zmeny stavby a povolení jej užívania - Rekonštrukcia strechy rekreačnej chaty - zmena plochej strechy na sedlovú
pdf Verejná vyhláška. Dodatočné stavebné povolenie - Rodinný dom
pdf Verejná vyhláška - Oprava chýb v písaní rozhodnutia č. OÚ-IL-OSŽP-2016/000089-23 SUC zo dňa 25.10.2016
pdf Verejná vyhláška. Stavebné povolenie - záhradná chata
pdf Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín
pdf Verejná vyhláška. Stavebné povolenie: "Elektrická NN prípojka".
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín
pdf Verejná vyhláška. Oprava chyby v písaní rozhodnutia č. OÚ-IL-OSŽP-2016/001838-05 SUC zo dňa 23.12.2016
pdf Verejná vyhláška. Rozhodnutie - výrub drevín
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania a nariadení ústneho pojednávania
pdf Verejná vyhláška - Koncept Územného plánu obce Valaská Belá
pdf Verejná vyhláška - Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Valaská Belá a Územný plán obce Valaská Belá - koncept
pdf Verejná vyhláška Obec Valaská Belá - pozvánka na verejné prerokovanie Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie
pdf Oznámenie o začatí prerokovania a žiadosť o vydanie stanoviska k návrhu ZaD č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja
pdf Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Rodinný dom s príslušenstvom
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Prístavba a stavebné úpravy rodinného domu súp. č. 546
pdf Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: "Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka".
pdf Verejná vyhláška - Rozhodnutie o odkázaní na súd a o prerušení konania
pdf Verejná vyhláška. Stavebné povolenie: "Rodinný dom s príslušenstvom".
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania: "Rekonštrukcia havarijného stavu strechy rodinného domu č. s. 333".
pdf Verejná vyhláška. Stavebné povolenie: "Prístavba a stavebné úpravy rodinného domu č.s. 546 s príslušenstvom".
pdf Verejná vyhláška: "Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Územný plán obce Valaská Belá" - oznámenie
pdf Verejná vyhláška. Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby a povolení užívania stavby: "Záhradná chatka".
pdf Verejná vyhláška. Stavebné povolenie na stavbu: "Rekonštrukcia havarijného stavu strechy rodinného domu č.s. 333".
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania na stavbu: "Rodinný dom s príslušenstvom".
pdf Verejná vyhláška - Prerokovanie konceptu Územného plánu obce Košeca
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - rodinný dom s príslušenstvom.
pdf Verejná vyhláška. Stavebné povolenie - rodinný dom s 1 bytom a príslušenstvom
pdf Verejná vyhláška. Stavebné povolenie - rodinný dom s 1 bytom a príslušenstvom
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín
pdf Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania: "Rodinný dom s príslušenstvom".
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín
pdf Verejná vyhláška. Stavebné povolenie na stavbu: "Rodinný dom s 1 bytom a príslušenstvom".
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu: "Rodinný dom s 1 bytom a príslušenstvom".
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby rodinného domu súp. č. 547.
pdf Verejná vyhláška - oznámenie - Územný plán obce Košeca
pdf Verejná vyhláška. Rozhodnutie - povolenie na odstránenie stavby súp. č. 197
pdf Verejná vyhláška. Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby: "Rodinný dom s 1 bytom".
pdf Verejná vyhláška - oznámenie o začatí správneho konania - výrub dreviny
pdf Verejná vyhláška. Rozhodnutie o odkázaní na súd a o prerušení konania k žiadosti o odstránenie stavby: "Rodinný dom č.s. 547"
pdf Oznámenie - verejná vyhláška - Územný plán obce Košeca
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rodinný dom
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Elektrická NN prípojka
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania - Rodinný dom s príslušenstvom
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania - Prístavba a nadstavba rodinného domu súp. č. 3399
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia - Realizácia optických sietí KO-1 Košeca, Košecké Podhradie, Horná Poruba, Dolná Poruba, Zliechov
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí stavebného konania - predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu: "Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka".
pdf Verejná vyhláška. Kolaudačné rozhodnutie na stavbu: Elektrická NN prípojka (dĺžka 700 m) pre rekreačnú chatu č.s. 3918 na p.č. KNC 860 v k.ú. Veľké Košecké Podhradie".
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začarí stavebného konania na stavbu: "Rodinný dom s 1 bytom a príslušenstvom".
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: "Košecké Rovné - Stredný potok, Protipovodňová ochrana územia".
Oznamy
pdf Nová hasičská striekačka pre DHZ Košecké Podhradie
doc UPOZORNENIE k zberu separovaného odpadu !!!
pdf Interný príkaz starostu obce
pdf Oznámenie k plateniu daní z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálny odpad
pdf Verejná vyhláška. Rozhodnutie, ktorým sa povoľuje uskutočniť vodnú stavbu: "Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka".
pdf Oprava chyby v písaní rozhodnutia č. OÚ-IL-OSŽP-2016/000089-23 SUC zo dňa 25.10.2016 - povolenie na stavbu "Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka"
pdf Verejná vyhláška. Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania - Obecný vodovod - Malé Košecké Podhradie
pdf Rozhodnutie pre PD Košeca, a.s.
pdf Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Košecké Podhradie - informačná tabuľa
pdf Verejná vyhláška. Rozhodnutie - zmena lehoty na dokončenie stavby: "Obecný vodovod - Malé Košecké Podhradie".
pdf Verejná vyhláška. Rozhodnutie - nepriznanie postavenia účastníka konania
pdf Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. - Voľné pracovné miesta
pdf Dni vývozu komunálneho odpadu a separovaného odpadu v obci v roku 2018
doc Oznámenie k podávaniu daňových priznaní k dani z nehnuteľností
doc Oznámenie k podávaniu žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
pdf Oznam Združenia súkromných lesomajiteľov Košeca - zoznam vlastníkov súkromných lesov - nezistení dedičia
pdf Oznámenie firmy MVM, s.r.o., Žilina o výrube drevín v ochrannom pásme vedia elektrickej energie
pdf Oznámenie o začatí a skončení prác na stavbe: "KOŠECKÉ PODHRADIE, Kopec - Rek. 203/ts/kopec_obec"
pdf Oznámenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Žilina, o prerušení distribúcie elktriny dňa 09.11.2018 - časť Malého K. Podhradie
Pozvánky

Kalendár:

Október 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
meniny má: Vladimíra

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk