Zmluvy

Zmluvy rok 2018
pdf Licenčná zmluva na použitie diela TENDERnet spôsobom zadávania zákaziek
pdf Zmluva č. 1/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košecké Podhradie v roku 2018
pdf Zmluva č. 2/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košecké Podhradie v roku 2018
pdf Zmluva č. 38141 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
pdf Zmluva o výkone dohľadu nad ochranou osobných údajov a o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
Zmluvy rok 2017
pdf Dodatok č. 7 k Dexia Komunál univerzálnemu úveru, Zmluva o úvere č. 27/011/08,
pdf Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Košecké Podhradie
pdf Zmluva č. 1/ 2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košecké Podhradie v roku 2017
pdf Zmluva č. 2/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košecké Podhradie v roku 2017
pdf Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania : "Oprava školy v Košeckom Podhradí - havária, oprava terasy".
pdf Zmluva o dielo č. 16/1998 podľa § 536 zákona č.513/91 Zb - Vodovod Malé Košecké Podhradie
pdf Dodatok č. 1/2007 k zmluve o dielo č. 16/1998 zo dňa 18.12.1998 - Vodovod Malé Košecké Podhradie
pdf Dodatok č. 2/2008 k zmluve o dielo č.16/1998 zo dňa 18.12.1998 - Vodovod Malé Košecké Podhradie
pdf Dodatok č. 3/2008 k zmluve o dielo č. 16/1998 zo dňa 18.12.1998 - Vodovod Malé Košecké Podhradie
pdf Dodatok č. 4/2009 k zmluve o dielo č. 16/1998 zo dňa 18.12.1998 - Vodovod Malé Košecké Podhradie
pdf Dodatok č. 5/2017 k zmluve o dielo č. 16/1998 zo dňa 18.12.1998 - Vodovod Malé Košecké Podhradie
pdf Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/099
pdf Zmluva č. 37298 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
pdf Zámenná zmluva - parcele č. KNC 434/2, KNC 436/5 a KNE 7185/501, k.ú. Veľké Košecké Podhradie
pdf Zmluva č. 121858 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na stavbu: "Obecný vodovod - Malé Košecké Podhradie".
pdf Zmluva o dielo č. 3/2017 uzavretá podľa par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka - Košecké Podhradie - chodník pre peších Malé Košecké Podhradie
pdf Zmluva o dielo č. 4/2017 uzavretá podľa par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka - Košecké Podhradie - Oprava komunikácie pod hradom
pdf Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Košecké Podhradie_01 - softvérový produkt mOBEC veruia 2.0
pdf Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
pdf Kúpno-predajná zmluva, predaj pozemku parcela č. KNC 476/3, k.ú. Veľké Košecké Podhradie
pdf Nájomná zmluva - využívanie pozemku na autobusovú zastávku a umiestnenie informačných tabúľ
pdf Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
Zmluvy rok 2016
pdf Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 3 v bytovom dome súp. č. 337
pdf Zmluva č. 1/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košecké Podhradie v roku 2016
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb
pdf Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb
pdf Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
pdf Zmluva č. 1610915 uzatvorená v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
pdf Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košecké Podhradie v roku 2016 č. 2/2016
pdf Zmluva o dielo č. O/214/2016 s firmou METAL SERVIS Recycling s.r.o.
pdf Kúpna zmluva - predaj traktora značky ZETOR
pdf Zmluva o budúcej zmluve s firmou NOWAS s.r.o. Bratislava
pdf Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov č. 81/2016
pdf Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 6 v bytovom dome súpisného čísla 337.
pdf Zmluva č. 11476908U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
pdf Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti, reg. č. 001/261402/16-001/000
pdf Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 1 v bytovom dome č. 337
pdf Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg. č. 001/254425/16-002/000
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: 280/2015-2050-1200
pdf Príloha č. 1 Dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 280/2015-2050-1200
pdf Príloha č. 2 Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 280/2015-2050-1200
pdf Kúpna zmluva uzavretá ppodľa § 588 a nasl. OZ
pdf Zmluva o dielo č. 4/2016 - Chodník pre peších Veľké Košecké Podhradie
pdf Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 243774-2015
pdf Kúpna zmluva - Kontajnerový vozík
pdf Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 4 v bytovom dome súp. č. 337
pdf Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 3 v bytovom dome súp. č. 337
pdf Kúpno predajná zmluva - pozemok parcela č. KNE 226/3
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb
pdf Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 2 v bytovom dome súpisného čísla 337
pdf Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
pdf zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č.001/265721/16-002/000
pdf Zmluva č. 26673 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Zmluvy rok 2015
pdf Zmluva o dielo č. 1/2015 - Vybudovanie toaliet v Kultúrnom dome Malé Košecké Podhradie
pdf Zmluva o dielo č. 2/2015 - Košecké Podhradie - vodovod III. stavba - dotláčacia stanica
pdf Zmluva o dielo č. 3/2015 - Košecké Podhradie - vodovod III. stavba - rozšírenie vodovodu
pdf Zmluva o dielo 4/2015 - Malé Košecké Podhradie - obecný vodovod - dotláčacia stanica
pdf Zmluva o dielo 5/2015 - Malé Košecké Podhradie - obecný vodovod - rozšírenie vodovodu
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Košecké Podhradie v roku 2015 č. 1/2015
pdf Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-TN-18-010/2015
pdf Zmluva o užívaní nehnuteľnosti
pdf Zmluva o prevode vlastníctva bytu 337/5
pdf Zmluva č. 2/2015 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Košecké Podhradie v roku 2015
pdf Zmluva o dielo číslo: ASFA1/2015 na stavbu: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Košecké Podhradie, časť Kopec".
pdf Zmluva o poskytnutí služieb projektového manažmentu č. 139/2015
pdf Zmluva č. 2015/0172 o poskytnutí dotácie
pdf Zmluva o poskytovaní služieb - svetelno-technická štúdia
pdf Zmluva na vykonávanie činností v oblasti verejného obstarávania číslo 15/074
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1
pdf Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2015-000960-00
pdf Dohoda o spolupráci č. Z-D-2015-000962-00
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky č. CEZ:UV SR - 859/2015
pdf Zmluva o poskytnutí služieb č. 211/2015
pdf Zmluva o dielo SAZOS
pdf Zmluva o dielo medzi obcou Košecké Podhradie a firmou Minerál MMV, a.s.
pdf Zmluva č. 107569 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2
pdf Zmluva o dielo ASFA 09/2015
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN02634
pdf Kúpna zmluva. Predaj osobného vozidla Škoda Fabia
pdf Úverová zmluva č. 243774-2015
pdf Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet)
pdf Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 243774-2015
pdf Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 243774-2015
pdf Zmluva o poskytovaní služieb č. 0812KP/2015KM/6
pdf Kúpna zmluva AGROKOV
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 155/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 0812KP/2015KM/6
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb
Zmluvy rok 2014
pdf Zmluva o dielo na odstránenie havarijného stavu konštrukcií Bytového domu 6 b.j. súp. č. 337
pdf Zmluva o dielo na prevedenie rekonštrukcie Bytového domu 6 b.j., súp. č. 337
pdf Dodatok č. 6 k zmluve o úvere č. 27/011/08
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
pdf Zmluva o dielo - Zhotovenie aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
pdf Zmluva na implementáciu ochrany osobných údajov
pdf Zmluva č. 10062508U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
pdf Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Zmluvy rok 2011
pdf Dodatok k zmluve o úvere
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
pdf Zmluva o dielo - výstavba 8 b.j. Koš. Podhradie
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
pdf Zmluva o dielo
pdf Mandátna zmluva č. 11/2011
pdf Mandátna zmluva č. 25/2011
pdf Dodatok k mandátnej zmluve č. 25/2011
Zmluvy rok 2012
pdf Dodatok k zmluve o úvere č. 2701108
doc Kúpno-predajná zmluva
pdf Mandátna zmluva medzi Obcou Košecké Podhradie a firmou Ilfes s.r.o.
pdf Zmluva o dielo - rekonštrukcia kotolne KD VKP
Zmluvy rok 2013
pdf Dodatok č. 5 k zmluve o úvere č. 2701108
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7023418
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7203331
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7203332
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7203334
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7203335
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7203338
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7203340
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7203347
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7203348
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7203349
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7203350
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7203411
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7320039
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7320045
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7320046
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 7334822
pdf Zmluva o vzájomnej spolupráci
pdf Kúpna zmluva medzi Obcou Košecké Podhradie a Stredoslovenskou energetikou a.s. Žilina
pdf Záložná zmluva č. 302/383/2011 uzatvorená medzi ŠFRB Bratislava a Obcou Košecké Podhradie
pdf Záložná zmluva uzatvorená medzi Obcou Košecké Podhradie a Ministerstvom dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR
pdf Zmluva o technickom zabezpečení vývozu odpadového skla do Vetropack Nemšová s.r.o.
pdf Zmluva č. 92583 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
pdf Zmluva o dielo č. ASFA 1/2013 - rekonštrukcia miestnej komunikácie v časti Malé Košecké Podhradie od autobusového otoča smerom na Háj
pdf Zmluva o dielo č. ASFA 2/2013 - Oprava miestnej komunikácie v Malom Košeckom Podhradí od studní po p. Bartoša
pdf Zmluva o dielo č. ASFA 3/2013 - Oprava miestnej infraštruktúry v obci Košecké Podhradie

Kalendár:

Jún 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
meniny má: Paulína

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk